Umut Vakfı’nın Kuruluşu

Umut Vakfı’nın Kuruluşu

"Geleceğin teminatı olan gençlerimize Atatürk’ün izinde önderlik yapacak kişilik ve beceriler kazandırarak, onları ülkemizin gelişmesine yardımcı ve insanlığa yararlı bireyler olarak yetiştirmek; kişilere hukukun üstünlüğünü benimsetip, uygulamasında katkıda bulunmalarını sağlamak; önderimiz Atatürk’ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" anlayışından yola çıkarak, uyuşmazlıkların çözülmesinde barışçıl yolları seçmeyi yeğletmek; bu bağlamda uzlaşma ve (barışı sürdürme ve geliştirme) becerilerini bireylere öğretip benimsetmek..."

Kuruluş Nedeni

Vakıf, Dedeman ve Önal Ailelerinin yitirdiği dört evladının, BERNA, UMUT, ONUR ve ÖNDER’in anılarını yaşatmak ve gelecek kuşaklarla paylaşmak için kurulmuştur. Ailenin torunlarını, çocuklarını betimleyen bu isimler, aynı zamanda Vakfın adını ve amacını da simgelemektedir.

Umut:


Umut düştür, beklentidir, özlemdir. Umut, iyiyi koruma ve yaşatma, daha iyiye yönelme özleminin ifadesidir. İnsanlığın ortak umudu kargaşadan kurtulup harmoniye kavuşmaktır. Harmoni, bireylerin özbenleriyle, sosyal ve fiziksel çevreleriyle ve tüm insanlarla barışık olmaları, barışı sürdürebilmeleri ve barış içinde gelişmeleri ile mümkündür. Bir başka deyişle, umut, uzlaşma içinde onurlu bir yaşam sağlamak ve bunu geleceğe aktarabilmektir.

Umut’un anısını yaşatmak ve gelecek kuşaklarla paylaşmak, O’nun simgesi olan olumluluğu, yapıcılığı ve barışseverliği her gün taze tutup yenileyebilmektir.

Vakıf bu amaca yöneliktir.

Onur:


Onur, barışın saygınlık tartısı, gelişmenin hak ve özgürlükten sapmayan yol gösterici pusulasıdır. İnsan onuru, hukuk devletinin benimsenmesi, hukukun korunması ve gelişmesiyle eşanlamlıdır. Hukuk, kaba kuvvetin ve kargaşanın gelişmesini önler. Hukukun yanlı ya da güçsüz olduğu, dolayısıyla kaba kuvvetin ve kargaşanın sözkonusu olduğu toplumlarda, bireylerin onurlu bir yaşam sürdürmeleri olanaksızlaşır. Toplumsal harmoni ve hukukun üstünlüğünün içselleştirilip devamlı kılınması ile sağlanır.

Onur’un anısını yaşatmak ve gelecek kuşaklarla paylaşmak, hukukun üstünlüğüne inanan, barış hakkını, gelişme hakkını ve doğa dahil çevre hakkını korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan gençler yetiştirmekle mümkündür.

Vakıf bu amaca yöneliktir.

Önder:


Önder, umut verendir; umut etrafında kitleleri birleştirirp harekete geçirebilendir. Önder ortak amaç oluşturabilendir. Önder, kitlelerin umudunu gerçekleştirme gücü ve becerisi olandır. Önder, sorunlar karşısında çaresizliğe kapılmadan yaratıcı çözümler üretebilendir. Önder, umut ve onurun simgesi olan kişidir.

Önder’in anısını yaşatmak ve gelecek kuşaklarla paylaşmak, hakça gelişme, özgürlük ve barış içinde yaşama özlemini öz "ben"inde taşıyan ve bu umudu hukukun üstünlüğünü gözeterek, insanlığa yararlı eylemlere dönüştürülebilen onurlu önderler yetiştirebilmektir.

Berna:


Berna, Farsça kökenli bir sözcüktür ve genç, yaşam coşkusu dolu anlamını taşır.

Umut Onurlu Önderler Yetiştirme Vakfı da gençlere yöneliktir. Vakfın amacı; umudumuz olan gençlerin, insanlık onurunu yüceltici girişimlere önderlik etmek için gereken gücü, becerileri ve bilgileri kazanmalarına destek olmaktır.

Berna’nın anısını yaşatmak ve gelecek kuşaklarla paylaşmak, bu girişimlerin çoğalarak büyümesi, ulusal ve uluslararası alanda etkili olmasıyla mümkündür.